Nếu bạn giúp đỡ một ai đó không công thì đến lúc khó khăn họ sẽ lại nhớ đến bạn.