Tôi cũng đã thử chờ đợi, nhưng cuối cùng người bỏ rơi tôi là cô ấy, chứ không phải thời gian.