Được đàn ông giúp đỡ thì đàn bà có thể tự làm mọi thứ.